2022/01/04 Bestyrelsesmøde

Deltagere: Mads, Anders, Dennis, Daniel, Hasse og Tim.

 1. Godkendelse af referat for sidste møde
  1. Godkendt
 2. Godkendelse af dagsorden
  1. Godkendt
 3. Valg af referent
  1. Tim valgt som referent
 4. Tilbagevendende punkter fra sidste møde.
  1. Status Pilehegnet (Anders)
   1. Der er sendt en mail med en reminder omkring oprettelse af egen grundejerforening. Vi har endnu ikke hørt noget fra Anders Bertram.
  2. Status overdragelse af vejstykke til gammel Bærmosehøjen (Mads)
   1. Den gamle Bærmosehøjen har fået gjort det de skal og nu afventer vi kommunen. Vi har rykket kommunen for at få sagen afsluttet.
 5. Indkommende punkter
  1. CB-anlæg
   1. Vi har fået et tilbud fra CB-anlæg hvor vi hvert år vil blive indeksreguleret med 4%. Samtidig har vi fået et nyt tilbud fra BG-anlægsteknik som er billigere og som lover samme pris i 2023. BG tager normalt et beredskabsgebyr på 2000kr, men det slipper vi for i 2022. Umiddelbart kan vi godt slippe for beredskabsgebyret fremadrettet, men så bliver prisen pr. gang bare dyrere, så det kan ikke rigtigt svare sig. Det er dog noget, vi skal have forhandlet med dem om i 2023, så forhåbentligt er det noget, vi kan slippe for.

    På baggrund af den store indeksregulering på 4% hvert år, som vi mener er alt for stor, samt det at BG virker mere professionel, så vælger vi at skifte tilbage til BG-anlægsteknik.

    Hasse bliver ny kontakt i forhold til vedligehold.
  2. Status multibane
   1. Vi har søgt om at overtage arealet og sagen ligger lige nu hos grundsalg som skal have afklaret det med en jurist, da området er udlagt til offentlig rekreative formål.
  3. Glatføre bekæmpelses sag
   1. Indsendes sagen til Parcelhusejernes landsforening for at få dem til at vurdere sagen.

    I vores forsikringspolice står der: ”Undtaget fra forsikringen er vintervedligeholdelse/glatførebekæmpelse”.
  4. Nogle lamper lyser ikke som de skal
   1. Lamper tænder og slukker ikke som de skal. Meningen er at de lyser 7 timer, derefter slukker 4 timer hvorefter de igen lyser 7 timer.

    Anders tager kontakt til leverandøren for at høre til det. 
 6. Status 2021
  1. Vi har fået afholdt en arbejdsdag som blev en succes. Vi fik opsat lamper, beskåret buske og fældet et træ. Der blev efterfølgende hygget med pizza. Flere spurgt til om det kunne flyttes til en lørdag i stedet, så der er mulighed for at hygge sig bagefter.
   Det er noget der tages med videre
  2. Næsten i mål med overdragelse af vejstykke
  3. Slidlag på de sidste stikveje og fortov på vejen med de lige numre.
  4. Sankt hans
  5. Sommerfesten
 7. Ordinær generalforsamling
  1. Tid og sted
   1. Online, tirsdag d. 22/2 kl. 19.30
  2. Punkter vi ønsker sat til afstemning
   1. Udvidelse af stisystem
   2. Opbakning til multibane og legeplads
  3. Hvem genopstiller
   1. Tim genopstiller ikke
 8. Evt.
  1. Fauna er droppet, men hvis der er nogle der brænder for det, så er folk velkommen til at melde sig.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

10 + 6 =