2021/09/01 Bestyrelsesmøde

 • Deltagere: Mads, Daniel, Dennis, Hasse, Tim og Anders
 1. Godkendelse af referat fra sidste møde
  1. Referat godkendt uden bemærkninger.
 2. Godkendelse af dagsorden
  1. Ingen bemærkninger til dagsordenen.
 3. Valg af referent
  1. Anders påtog sig opgaven med at udarbejde referat.
 4. Tilbagevendende punkter fra sidste møde
  1. Repræsentantskabsmøde i Trige-Spørring-Ølsted Fællesråd.
   1. Ønsket om fortov og belysning på Lergravvej og Holmkærvej afvises af Aarhus kommune, da det er en facadeløs vej. Der tages ikke højde for de dårlige trafikforhold for både biler, cyklister og gående særligt på Lergravvej.
   2. Det er et problem som vil bestå hvis ikke der fra Aarhus kommunes side etableres fortov og belysning – vi løfter sagen igen. Det kan overvejes at tage politisk kontakt i forbindelse med det forestående kommunalvalg til november.
   3. Der er nedsat udvalg omkring regnvands sø. Der er søgt midler. Processen kører.
   4. Støjreduktion ved motorvej er indtænkt hvis E45 udvides til 3. spor. På strækningen mellem Aarhus og Randers.
  2. Status på GDPR
   1. Der er lavet et udkast til privatlivspolitik, pligter samt ”Tro og love erklæring” med udgangspunkt i skabelon fra Parcelhusejernes Landsforening. De forskellige udkast blev rundsendt forud for mødet. Anders tilretter de sidste detaljer. Herefter får hele bestyrelsen 10 dage til at komme med bemærkninger. Herefter anses foreningens GDPR politik for godkendt og offentliggøres på foreningens hjemmeside.
  3. Status på Pilehegnet
   1. Mail sendes til Pilehegnet ang. dannelse af grundejerforening. Der henvises til dispensationen fra Aarhus kommune.
  4. Status på asfalt og vej
   1. Der er nu lagt asfalt på den sidste stikvej. Revner i de nyeste belægninger på stikvejen 95-113 laves per kulance. Melding fra Aarhus kommune er, at der ikke er garanti på 2 år som det ellers tidligere er oplyst.

    Det er desuden fastslået at areal ved stikvej 50-60 tidligere er etableret men ikke er blevet vedligeholdt i tilstrækkelig grad. Stikvejen kan selv beslutte hvad der skal ske med arealet. Se også under arbejdsdag.
 5. Oprettelse af aktionsliste:
  1. Arbejdsdag
   1. Planlægges til lørdag den 9. oktober. Tidspunkt for start skal fastsættes

    Arbejdsdag – opgaver:

    – Daniel snakker med Kasper om vedligehold af området ved søen. Herunder udstyr
    – Opretning af træer – hvad skal bruges til opgaven. Det er også et spørgsmål til Kasper.
    – Plante træ evt. flere. ved stikvej 73-93.  Dennis bestiller (nogen anbefalinger til hvor?)
    – Der skal bores huller i stub
    – Genopretning af areal ved stikvej 50-60. Hasse spørger på vejen om hvad der ønskes.
    – Der skal formentlig bestilles en container til at fjerne træ og grene ved søen

    I forbindelse med arbejdsdagen er det relevant at spørge de fremmødte om ønsker til området ift. vilde blomster/fauna bælter, frugttræer- og buske mm.
  2. Drøftelse af relevante aktionspunkter
   1. Et sommerbrev fra formanden – omkring arbejdsdag (i juni), sommerfest, kommende arbejdsdag, hensyn til fællesskabet ift. hvornår der klippes hæk, slås græs etc.
   2. Udarbejdelse af en samlet fauna plan – evt. med hjælp fra en havearkitekt. Kan der nedsættes en gruppe? Anders undersøger havearkitekt.
  3. Drøftelse af punkter til en kommende generalforsamling
   1. Fauna plan
   2. Brug af det store areal til multibane/fodboldbane/rekreativt område – skal der arbejdes videre med de oprindelige tanker og idéer?
   3. Udvidelse af stierne i området.
   4. Regler for hvornår der må slås græs, klippes hæk, etc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 × 5 =