2022/03/08 Bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmødet den 8. marts 2022
Deltagere: Mads (formand), Anders (næstformand), Dennis (kasserer), Hasse, Magnus, Daniel og Christian (suppleant).


I. Godkendelse af referat fra sidste møde
Ingen bemærkninger

II. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt, med den tilføjelse at konstituering rykkes op som pkt. III. På dagsordenen. Anders påtog sig opgaven som referent.

III. Konstituering af bestyrelsen.
Bestyrelsen blev konstitueret på følgende vis:
Mads – formand
Anders – næstformand
Christian – kasserer
Daniel
Hasse (kontaktperson for BG anlæg)
Magnus (ansvar for hjemmeside)

Christian overtager posten som kasserer. Dennis havde tilbudt varetage kassererens opgaver såfremt der ikke var andre der var villige til af løfte den opgave. Med Christians overtagelse af posten udtræder Dennis derfor af bestyrelsen.
Bestyrelsen vil gerne benytte anledning til at takke Dennis for den store, vedholdende og meget prisværdige indsats han har ydet gennem årene i bestyrelsen.

IV. Tilbagevendende punkter fra sidste møde
Status Pilehegnet
Intet nyt i form af svar fra Anders Bertram. Anders kontakter Aarhus kommune for at få en tilbagemelding på om det vil have konsekvenser såfremt den tildelte dispensation ikke benyttes.

Status for overdragelse af vejstykke til det gamle Bærmosehøjen.
Der var fortsat ikke sket tillysning. Opdateret: der er siden mødets afholdelse sket en formel tinglysning af vejstykket til grundejerforeningen på den gamle del af Bærmosehøjen.

V. Nye punkter
Planlægning af arbejdsdag.
Dato: Afholdes den 7. maj. (invitationer er sendt ud)
Opgaver i forbindelse med arbejdsdag
Fauna – forslag om at vi bruger donerede frø og bi-blanding fra sidste år (det betyder at der skal dokumenteres som det vil være tilfældet hvis der søges om frø)
Udbedring af sti (Mads, Jens m.fl. laver en ”prøve” på et lille stykke af stien for at se hvad det kræver og hvor store mængder af stabil grus og stenmel der skal anskaffes til projektet.
Beskæring rundt om søen (skal planlægges sammen med Kasper – herunder udstyr og container)
Ansvarsfordeling – Mads står for det praktiske og Hasse det sociale.

Legeplads

Forsikring. Vi er dækket – men der kræves tilsyn. To årlige eftersyn. Vi skal have afdækket hvem der kan stå
for tilsyn – hvad kræver det at være kvalificeret?

Den tekniske forvaltning skal vurdere om legepladsen er offentlig. Det vil den være. Der
kræves byggetilladelse. Til faste installationer.

Endeligt tilbud i forskellige kategorier – det skal være med faldunderlag, overholde standarder (DS/EN 1176 og 1177).

Det tænkes sammen med multibane. Tilbud, ansøgninger mm.

Mads – tjekker endeligt tilbud på legeplads (100.000, 200.000 og 300.000), område til multibane med lån fra kommune og fonde.

Christian kigger på fonde

Dennis kigger igen på tilbud og pris samt mulig indretning.

Anders kigger på ansøgning til Borgmesterens afdeling – budgetforlig i Aarhus kommune.

Status på stikveje.

Tømining af reste (Anders spørger Jens).
Daniel kontakter SolarCamp mhp. om vi kan afprøve lamper til efteråret.

Næste Bestyrelsesmøde fastsættes når der er mere konkret materiale ift. legeplads og multibane.
IV. Tilbagevendende punkter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

14 + 16 =