2024 Generalforsamling

Forsamlingshuset tirsdag d. 27/2-2024 klokken 19:30.


PDF: Referat - Ordinær generaforsamling 2024 - underskrevet


Generalforsamling, 27. februar 2024

1. Valg af dirigent og referent

Hasse fungerer som dirigent, mens Magnus tager referat.

 • Præsentationsrunde:
  • Fremmødte husnumre: 1, 7, 11, 11, 15, 15, 19, 25, 35, 41, 45, 47, 56, 57, 58, 60, 65, 71, 75, 81, 83, 85, 87, 91, 109, 113.

2. Formandens beretning om det forløbne år

Stiprojektet blev afsluttet, som vedtaget for to år siden. Det er blevet udvidet, så det nu kan rumme to personer side om side med en barnevogn. Projektet blev fuldført gennem en arbejdsdag med maskiner, og vi stræber efter at gøre sådanne arbejdsdage mere tilgængelige og enkle for alle deltagere fremover. Vintervedligeholdelsen er nu overgået til bestyrelsen, hvilket har resulteret i mindre rydning og betydelige besparelser.

Lamperne har desværre været udsat for gentagne hærværksepisoder over en længere periode. Foreløbig ignorerer vi situationen og planlægger at forstærke indsatsen på den kommende arbejdsdag ved at tilføje en ekstra flise.

Der er udstykning i forbindelse med opførelsen af nye rækkehuse, udført af samme entreprenør som tidligere i vores område.

Der er blevet indgået en brugsaftale med Aarhus Vand, der tillader opførelsen af en legeplads. Der er ingen tidsbegrænsning for projektet. Legepladsen vil have en anden placering end først antaget, men den vil stadig være tæt ved. De grå områder angiver de områder, vi har tilladelse til at anvende. Aarhus Vand vil stå for vedligeholdelsen. Vi deltager i budgetkickoffet den 9. april fra kl. 12-17 med repræsentanter fra oplandspuljen, som har 100 millioner over 10 år til forbedringer i oplandet. Vi er blevet tildelt 500.000 til dette projekt, hvilket sandsynligvis vil kræve en ekstraordinær generalforsamling. Det er et deltagerbudget, hvilket betyder, at borgerne i området bestemmer, hvordan midlerne skal anvendes. Alle vil modtage information via e-Boks om, hvordan de kan bidrage med deres idéer. Yderligere forslag vil blive diskuteret på et ekstraordinært møde i forsamlingshuset.

Vi ser os nødsaget til at påtage os vedligeholdelsen af legepladsen med de midler, vi oprindeligt havde afsat til vores egen, men nu annullerede, legeplads.

Spørgsmål:

 • Er der planer om en sti omkring søen? Svar: Det kan overvejes, men det kræver, at det stilles som et forslag.
 • Hvad er tidsrammen? Svar: Forhåbentlig inden årets udgang.
 • Skal vi være bekymrede for konflikter i forbindelse med de nye rækkehuse? Svar: Aarhus Kommune kan tvinge os til at optage dem, men på grund af tidligere problemer med entreprenøren tror vi ikke, det vil ske. Tværtimod kan der måske ske noget med det grønne område.
 • Hvad er budgettet for legepladsen? Svar: 500.000 i første omgang.
 • Kan vi søge støtte fra forskellige fonde? Svar: Ja, men det kræver, at vi har specifikke projekter på tegnebrættet.
 • Hvad hvis noget går i stykker? Skal vi betale? Svar: Forsikringer gennem parcelhusejernes dækker mest personskade. Vi kan ikke forsikre os imod alt.

3. Aflæggelse af regnskab og budget ved kassereren

Regnskabet lå inden for forventningerne. Budgettet forventede et underskud på 17.000, men vi endte kun med et underskud på 15.000. Vi lider stadig et tab, men vores økonomi er solid med mange penge på bankkontoen. Effekten af snerydning er endnu ikke synlig, men den sene vedligeholdelse ser ud til at være halveret. Vi forventer, at dette vil føre til besparelser. Indtil videre er vores udgifter til tidlig vedligeholdelse identiske med de foregående to år, men med det strenge vejr antager vi, at vi har sparet.

Vores arbejdsdag var dyr i år, da vi selv valgte at håndtere opgaven med at klargøre stien i to omgange. Dette var et stort projekt, der kostede os 16.000. Sådanne udgifter vil dog ikke forekomme hvert år. Vi har valgt ikke at foreslå en kontingentforhøjelse og har et betydeligt overskud på 190.000. Vi ønsker at se effekten af de fælles tiltag, vi har iværksat.

En ting, der ikke er synlig, er, at det sociale udvalg nu har mulighed for at bære deres budget videre til det følgende år med op til 10.000.

Spørgsmål:

 • Hvad er smertegrænsen for at hæve kontingentet? Svar: Vi ønsker at have en buffer på omkring 100.000. Det afhænger af budgettet. Med vores nuværende situation har vi omkring 5 år til at træffe en beslutning. Vi vil foretage

  få, men effektive justeringer af kontingentet. Vi budgetterer stadig med et underskud, men forventer en lille reduktion.

 • Hvorfor er 100.000 en god buffer? Svar: Det er et skøn.

Regnskab enstemming godtaget.

4. Årsberetning fra det sociale udvalg

Som sædvanligt har der været to større arrangementer: sommerfesten og nytårstaffellet, som begge forløb fint. Vi ønsker dog flere og nye arrangementer. Vi har spurgt på Facebook-gruppen om, hvad der kunne motivere flere til at deltage, og vi opfordrer til feedback.

Vi har afprøvet et par nye tiltag, herunder juletræstændingen, som var en succes og skabte en hyggelig stemning. Mindre uformelle arrangementer synes at fungere godt.

Vi er fire i udvalget, og vi opfordrer alle interesserede til at deltage og præge vores arrangementer. Vi ønsker at inddrage endnu flere og bruge vores tid på noget, som folk virkelig sætter pris på.

5. Rettidige indkomne forslag fra medlemmerne

 • Ingen forslag

6. Vedtagelse af budget og fastsættelse af bidrag og eventuelt indskud

(Der har været lidt forvirring omkring dette punkt, da meget blev gennemgået i punkt 3.)

Vi vender tilbage til den normale standard for arbejdsdagen, som vil resultere i lavere omkostninger. Vi har fået at vide, at vores vedligeholdelsesomkostninger er steget på grund af indeksregulering for vores gartnere. Vi budgetterer med et underskud på 17.000, som sidste år.

Spørgsmål:

 • Hvordan vil gartneren håndtere prisstigninger uden at levere den lovede service? Svar: Vi har haft forskellige virksomheder, og det virker irrelevant, hvem vi vælger; der er altid problemer. Det ville være en juridisk og administrativ udfordring at skifte udbyder. Der er muligvis en billigere løsning med Jimmi.
 • Hvorfor skifter vi ikke bare udbyder? Svar: Vi kan ikke opsige aftalen pt., og det kræver også, at vi investerer i udstyr som en græsslåmaskine og et skur (Christian nævner, at vi har fået tilladelse til at opføre et skur).

Budget enstemming vedtaget.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og eventuelt suppleanter

Daniel og Hasse er villige til at fortsætte, men vi foretrækker, at kun to bestyrelsesmedlemmer går af ad gangen for at opretholde kontinuitet og informationsflowet.

Bestyrelsen fortsætter som hidtil.

8. Eventuelt

 • Holdning til vinterrydning?

  • Der har været meget sne i indkørslerne.
  • Måske oprette en foreningsmail til Hasse som dokumentation for, hvordan tingene er forløbet.
  • Der er en skolevej, som ikke er blevet ryddet (en deltager nævner, at maskinen ikke kunne komme igennem). Ejerforholdet er tilsyneladende problematisk, hvilket gør det vanskeligt. Jens nævner Aarhus Borgertip (app), hvor man kan indsende klager.
 • Hvad sker der med de lamper, der er rykket op? Svar: Vi sætter dem op igen på arbejdsdagen.

 • Solcelleparker? Det påvirker os ikke direkte. Tanken er, at det skal være et område, hvor man kan gå en tur blandt grøn beplantning - da de skal give noget tilbage til området. Måske kan de bidrage til andre tiltag, f.eks. legepladsen?

 • Grundskyld på fællesarealer? Bestyrelsen blev først gjort opmærksom på dette i aften, og det bliver op til næste års bestyrelse at undersøge det nærmere. Parcelhusejernes forening har en jurist, som Mads har haft kontakt med.

 • Er der andre ændringer i området? Syd for Trige Centervej: Der udstykkes nyt med grønt område, men der er ikke afsat midler til at bygge det. Der er også planer om håndtering af biologisk affald syd for byen - det er et lukket anlæg. Motorvejen udvides til tresporet, og der planlægges at opsætte støjværn. Der er planer om lysregulering igen.

Tak for i dag.